Vyskim matematickych schopnosti deti mladsieho skolskeho veku

Разделы психологии: 
Высшее учебное заведение: 

Vyskim matematickych schopnosti deti mladsieho skolskeho veku // Otazke Psychologie schopnosti. - Bratislava, 1977.