Slovo i myslenie

Разделы психологии: 
Высшее учебное заведение: 

Slovo i myslenie. - Poland, 1972. // Sov. Ps. - 1972. - V. X. - № 3.